بازگشت

كارت ايمني مواد شيميائي

 

 

كارت ايمني مواد شيميائي

  جهت دريافت كامل اطلاعات ايمني مواد شيميائي بر روي نام ماده كليك نمائيد .

 

 

 
خلاصه مشخصات نام ماده شيميائي رديف
 در شرايط خاص قابل احتراق است . تري كلرو تري فلورو اتان 1
 بسيار قابل اشتعال و در هنگام آتش سوزي توليد بخارت و گازهاي سمي مي نمايد . 1 و 1 دي كلرو پروپان 2
 بسيار قابل اشتعال و در هنگام آتش سوزي توليد بخارت و گازهاي سمي مي نمايد . 1 و 2 دي كلرو اتان 3
 به شدت قابل اشتعال هگزن 4
 قابل احتراق 2 و 3 اپوكسي - 1 پروپان 5
 قابليت اشتعال خيلي زياد استالدئيد 6
 قابل احتراق و در موقع سوختن ، فيوم يا گازهاي سمي يا تحريك كننده توليد مي شود . استيك آندريد 7
 كاملاً قابل اشتعال استون 8
 قابل اشتعال استيلن 9
 غير قابل احتراق اكسيد آلومينيوم 10
 غير قابل احتراق است اما احتراق ساير مواد را شدت مي بخشد . نيترات آمونيم 11
 آتشگير آمونياك ( بدون آب ) 12
 قابل اشتعال و در هنگام سوختن گازهاي سمي توليد مي كند . آنيلين 13
 غيرقابل احتراق ، با افزايش درجه حرارت سبب افزايش فشار و احتمال خطر تركيدن مي شود آرگون 14
 قابل اشتعال آرتوزايلن 15
 غير قابل احتراق ، به هنگام آتش سوزي توليد بخارات و گازهاي سمي مي نمايد . كلرور باريم 16
 بسيار قابل اشتعال بنزن 17
 قابل اشتعال و در آتش سوزي توليد بخارت و گازهاي سمي مي كند . كلرور بنزيل 18
 غير قابل اشتعال ، در آتش سوزي گازهاي سمي يا محرك آزاد مي نمايد . اسيد بوريك 19
 غير قابل احتراق اكسيد بر 20
 فوق العاده قابل اشتعال بوتان ( گاز مايع شده ) 21
 فوق العاده قابل اشتعال بوتير آلدئيد 22
 غير قابل احتراق كربنات كلسيم 23
 غير قابل احتراق در صورت آتش سوزي توليد گازهاي سمي مي نمايد . كلرور كلسيم خشك 24
 غير قابل احتراق هيدروكسيد كلسيم 25
 غير قابل احتراق اكسيد كلسيم 26
 غير قابل انفجار اما در تماس با آب ، گاز قابل اشتعال توليد مي كند . كلسيم 27
 قابل احتراق كربن (ذغال) 28
 غير قابل احتراق دي اكسيد كربن 29
 بسيار قابل اشتعال است . بسياري از واكنش ها ممكن است منجر به آتش سوزي و انفجار گردد . دي سولفور كربن 30
 فوق العاده قابل اشتعال مونو اكسيد كربن 31
 قابل احتراق نيست ، در آتش سوزي توليد گازهاي محرك يا سمي مي نمايد . تترا كلرور كربن 32
 با توجه به نوع فيزيكي آن ميتواند بسيار قابل اشتعال يا احتراق باشد . كربن 33
  غير قابل احتراق است اما احتراق ديگر مواد را شدت مي بخشد . كلر 34
  غير قابل احتراق در زمان آتش سوزي توليد گازهاي محرك و سمي مي نمايد . كلرو استيل كلرايد 35
  قابل اشتعال ، هنگام آتش سوزي بخارات محرك يا سمي آزاد مي كند . كلرو بنزن 36
 غير قابل احتراق ، در صورت بروز آتش سوزي گازهاي سمي توليد مي كند . كلروفوم 37
 قابل احتراق نيست . كريزوتيل 38
 قابل احتراق در آتش سوزي بخارات سمي يا محرك آزاد مي نمايد . كربونيل كبالت 39
 قابل احتراق نيست . اكسيد مس 40
 قابل احتراق . مس 41
 بسيار قابل اشتعال سيكلو هگزان 42
 قابليت احتراق بصورت مايع ، فرمولاسيون شامل حلال آلي ممكن است قابيلت شعله وري داشته باشند . د.د.ت 43
 غير قابل احتراق در اثر سوختن ، فيومهاي ( گازهاي ) سمي يا سوزش آور منتشر مي شود . ديازينون 44
 تحت شرايط ويژه اي قابل احتراق است . در صورت بروز حريق گازها و فيومهاي سمي و محرك آزاد مي كند . دي كلرومتان 45
 قابل احتراق دي اتانول آمين 46
  كاملاً قابل اشتعال دي اتيل اتر 47
  قابل احتراق ، به هنگام آتش سوزي گازهاي سمي يا محرك آزاد مي نمايد . دي متيل سولفات 48
  غير قابل احتراق ، در آتش سوزي بخارات سمي يا محرك آزاد مي كند . اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد 49
  قابل اشتعال اتان 50
  بسيار قابل اشتعال اتانول 51
  قابل احتراق در هنگام آتش سوزي دود يا گاز سمي و محرك توليد مي نمايد . اتانول آمين 52
  بسيار قابل اشتعال اتيلن بنزن 53
  قابل اشتعال هنگام بروز آتش سوزي گازهاي سمي يا محرك آزاد مي نمايد . اتيلن دي آمين 54
  قابل احتراق ضد يخ 55
  فوق العاده قابل اشتعال اكسيد اتيلن 56
  كاملاً قابل اشتعال اتيلن 57
  قابل احتراق فورفورال 58
  بسيار قابل اشتعال ، مخلوط بخار آن و هوا قابل انفجار است . بنزين 59
  قابل احتراق است . گلوكز 60
  غير قابل احتراق ، حرارت باعث بالا رفتن فشار و احتمال انفجار مي گردد . هليوم 61
  قابل اشتعال هيدرازين 62
  غير قابل احتراق كلرايد هيدروژن 63
  قابل احتراق نمي باشد . واكنشهاي زيادي مي تواند باعث انفجار و يا احتراق اين ماده شوند . هيدروژن فلورايد 64
  قابل احتراق نيست اما احتراق ديگر مواد را شدت مي بخشد . پر اكسيد هيدروژن ( محلول 60% در آب ) 65
  بسيار قابل اشتعال سولفيد هيدروژن 66
  فوق العاده قابل اشتعال ايزو بوتن 67
  فوق العاده قابل اشتعال ، در صورت بروز آتش سوزي توليد گازهاي سمي و محرك مي نمايد . ايزو بوتير آلدئيد 68
  قابل احتراق در صورت بروز آتش سوزي گازهاي سمي يا محرك آزاد مي نمايد . ايزو پروپانول آمين 69
  قابل اشتعال نفت سفيد 70
  غير قابل اشتعال در هنگام آتش سوزي گازها و فيوم هاي سمي يا محرك آزاد مي نمايد . استات سرب 71
  غير قابل اشتعال ، پودر  سرب كاملاً خرد شده قابل اشتعال است . سرب 72
  قابل اشتعال ، در بسياري از واكنش ها ممكن است سبب آتش سوزي يا انفجار شود . ليتيم 73
  بسياقابل اشتعال ( بصورت پودري آن ) در آتش سوزي بخارات سمي يا محرك آزاد ميكند. منيزيم ( ورق ) 74
 غير قابل اشتعال در زمان آتش سوزي توليد گازها و فيوم هاي سمي يا محرك مي نمايد . كلريد منيزيم 75
 غير قابل احتراق اكسيد منيزيم 76
 غير قابل اشتعال ، در آتش سوزي توليد گازهاي سمي يا محرك مي كند . جيوه 77
 فوق العاده قابل اشتعال متان 78
 بسيار قابل اشتعال متانول 79
 كاملاً قابل اشتعال ، حرارت دادن آن سبب افزايش فشار و احتمال خطر انفجار دارد . كلرور متيل 80
 بسيار قابل اشتعال متيل اتيل كتون 81
 شديداً قابل اشتعال متيل مركاپتان 82
 بسيار آتش گير ام تي بي اي 83
 غير قابل احتراق ، احتراق مواد ديگر را تقويت مي كند . اسيد نيتريك 84
 غير قابل احتراق گاز ازت ( نيتروژن ) 85
 غير قابل احتراق نيتروژن (مايع) 86
 غير قابل احتراق ، بسياري از واكنش هاي آْن ممكن است موجب آتش سوزي و انفجار شود . نيترات پتاسيم 87
 غير قابل احتراق ، اما احتراق مواد ديگر را بالا مي برد . اكسيژن 88
 غير قابل احتراق ، اما احتراق ساير مواد را شدت مي بخشد . اسيد پر كلريك . نمك سديم 89
 قابل احتراق فنل 90
 غير قابل احتراق فسژن 91
 غير قابل اشتعال ، در تماس با همه فلزات توليد گاز هيدروژن مي كند كه با هوا مخلوط قابل اشتعال توليد مي شود . اسيد فسفريك 92
 بشدت قابل اشتعال در آتش سوزي گازهاي سمي يا محرك آزاد مي كند . فسفر (زرد) 93
 غير قابل احتراق است اما احتراق ساير مواد را شدت مي بخشد . نيتريت پتاسيم 94
 فوق العاده قابل اشتعال پروپان 95
 فوق العاده قابل اشتعال پروپيلن 96
 قابل احتراق نيست اما احتراق ديگر مواد را شدت مي بخشد . نيترات نقره 97
 غير قابل احتراق آلومينات سديم 98
 غير قابل احتراق سديم بورات . دكاهيدرات 99
 غير قابل احترق ، تماس اين ماده با رطوبت و آب ممكن است حرارت كافي براي آتش گرفتن مواد قابل احتراق را فراهم آورد . سود سوز آور ( كاستيك ) 100
 غير قابل احتراق ، اگر با مواد ديگر تركيب شود قابليت احتراق پيدا مي كند . نيترات سديم 101
 غير قابل احترقا اما در بيشتر واكنش ها ممكن است باعث آتش سوزي يا انفجار شود و فيوم ها و گازهاي سمي يا محرك آزاد نمايد . نيتريت سديم 102
 غير قابل احتراق در آتش سوزي توليد گازهاي سمي و محرك مي نمايد . سولفات سديم 103
 غير قابل احترقا در آتش سوزي توليد گازهاي سمي يا محرك مي نمايد . سولفيت سديم 104
 غير قابل احترق اكسيد استايرن 105
  قابل اشتعال استايرن 106
  قابل احتراق گوگرد 107
  غير قابل احتراق - در خيلي از واكنش ها سبب آتش سوزي و احتراق مي گردد اسيد سولفوريك 108
  قابل احتراق اسيد ترفتاليك 109
  بسيار قابل اشتعال تولوئن 110
  در شرايطي قابل احتراق است تري كلرو اتيلن 111
  غير قابل احتراق پنتا اكسيد واناديوم 112
  فوق العاده قابل اشتعال وينيل استات ( مونومر ) 113
  بسيار آتشگير وينيل كلرايد 114
  غير قابل احتراق اكسيد روي 115
  شديداً قابل اشتعال - در واكنش هاي زيادي ممكن است منجر به آتش سوزي يا انفجار گردد اكسيد روي 116
  قابل اشتعال متا زايلن 117
  بسيار قابل اشتعال هگزا نرمال 118
  قابل اشتعال پارا زايلن 119
  بسيار آتش پذير - از شعله هاي باز دور نگه داشته شود odarant 120
  پرايمر سنتتيك 121
  اتامل 122
  هيدروژن فشرده شده 123
  استون 124
  مركب چاپ 125
  ضد يخ 126
  روغن نمره 10 127
  كف آتش نشاني (فوم) 128
  روغن صنعتي 129
  گاز طبيعي 130
 
   

 

ابتداي صفحه                     بازگشت