بازگشت

انضباط

انضباط در آتش نشاني

 

1- انضباط آتش نشاني :

عبارتست از التزام عملي به قانون اساسي و تبعيت از سلسله مراتب فرماندهي ، قوانين و مقررات و دستورات رؤسا و مديران .

 

2- دستورات :

كليه تدابير ، ابلاغيه ها و خط مشي و روش جاري و دستوراتي كه در ارتباط با اداره امور سازمان در انجام ماموريتهاي محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهي در سازمان صادر مي گردد ، حكم دستور را دارد .

 

3- آتش نشان :

كليه پرسنل سازمان كه دوره آتش نشاني را طي نموده و به عنوان كادر ثابت مكلف به انجام خدمت در اين سازمان مي باشند . آتش نشان ناميده مي شوند .

 


 

انضباط داراي دو جنبه است :

 

الف - جنبه معنوي :

در اثر ايمان و اعتقاد به خدا و مباني دين مبين اسلام و انجام فرائض ديني و پايبند بودن به احكام و ارزشهاي اسلامي ، مسئوليت در قبال قانون اساسي ، ميهن و ملت ايثارگر ايران ، قانون و وظايف محوله ، اعتقاد به منطقي و عاقلانه بودن مقررات و اعتماد به فرماندهان ، رؤسا و مديرعامل سازمان و ساير همكاران در پرسنل بوجود مي آيد . به طوري كه اگر تمام نظارتها برداشته شود جنبه معنوي انضباط همچنان پا برجا برقرار ميماند .

 

ب - جنبه ظاهري :

حفظ احترامات و آراستگي ظاهري ، دقت در اجراي قوانين و مقررات و دستورات مي باشد .

 

بمنظور ايجاد انضباط ، ملاحظات زير در بين پرسنل شريف آتش نشاني لازم الاجرا مي باشد :

1- از هرگونه رفتار توهين آميز بايستي جلوگيري شود .

2- دستورات فرماندهان ، رؤسا و معاونين كه مربوط به وظايف مربوطه و امور خدمتي مي باشد بايد بموقع از طرف مرؤسين بمورد اجرا گذارده شود

3- چنانچه دستور داده شده ، خلاف شرع مقدس اسلام باشد ، قابل اجرا نبوده و دستور دهنده مسئول و قابل پيگرد است .

 

 

 

 ا بازگشت ا شرح وظايف در ايستگاههاي آتش نشاني ا