بازگشت

خبر

 

 

مربوط به پست برق

 

 

 

آتش سوزي ترانس  :  ميدان ابوذر پشت داروخانه هلال احمر

زمان : 1/9/85

ساعت اطلاع به آتش نشاني : 22:11:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست برق : ميدان ابوذر جنب روزنامه اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت