بازگشت

خبر

 

 

 

 

سقوط تريلي نفت كش از روي پل

مورخ 11/9/85 ساعت 7:28:10 سازمان آتش نشاني از سقوط يكدستگاه تريلر نفتكش از پل نزديكي دو راهي سرخون با خبر گرديد .

سريعاً يكدستگاه خودرو امداد و نجات و يك دستگاه خودرو اطفائي به محل اعزام شدند .

كاميون تريلر به سمت خروج از بندرعباس در حال حركت بوده كه به عللي قبل از رسيدن به پل از مسير منحرف و به پائين سقوط مي كند .

به علت در هم رفتن اتاق ، گير كردن بين فرمان  و مصدوميت شديد راننده ، امكان هر گونه حركت را گرفته بود .

به گفته صاحب كاميون اين حادثه حدود 2 بامداد رخ داده است و لي به علت تاريكي و عدم ديد از سطح جاده كسي متوجه وقوع اين حادثه نشده و راننده بوسيله تلفن همراه با صاحب كاميون در يزد تماس برقرار كرده و او را از مجرا مطلع نموده است .

اما بدليل ضربه هاي ناشي از اين سانحه وي قادر به يادآوري دقيق محل نشده و  موقعيت خود را در نزديكي تونل 17 شهريور ( تنگه زاغ ) حدس زده است .

پس از بررسي كل مسير نهايتاً كاميون را در 20 كيلومتري بندرعباس يافته و با سازمان آتش نشاني جهت بيرون آوردن راننده تماس حاصل نموده اند .

نيروهاي نجات و امداد بوسيله جك و قيچي هاي هيدروليك آهن آلات را بريده و مصدوم را تحويل اورژانس مستقر در محل نمودند .

 

 

بازگشت