بازگشت

خبر

 

 

انفجار گاز پيك نيك ، جان يك نفر را گرفت

( 16/9/85 )

روز پنج شنبه بلوار شهيد حقاني بين ميدان شريعتي و قدس كوچه ربيع 5 ، تازه اول شب است ، هوا تقريباً سرد و خانه اي به تنهايي يك نفر و اتاقي كه پنجره اش به كوچه باز مي شود . در كوچه صدائي نيست جز نواي مبهم تلويزيون و گاهي بوق خودرويي كه از خيابان اصلي سكوت كوچه را مي شكند .

ناگهان صدائي مهيب و سپس شعله هاي آتش و نفسي كه براي هميشه در سينه حبس   مي شود  ، همسايه ها و كساني كه از كوچه مي گذرند و حيران منظره را نظاره مي كنند .

چه اتفاقي افتاده ، آيا كسي در بين اين شعله هاست . چه بايد كرد ؟

آتش نشاني ... ، اين كلمه ايست كه همسايه اي  بلند فرياد مي زند و به سوي خانه خود ميدود .

ساعت 19:41:20  ، اپراتور ستاد فرماندهي گوشي را بر ميدارد .

الو ... آتش نشاني ...

بفرمائيد ...

آقا سريع بياين اينجا يك خونه داره مي سوزه ...

كجا ؟  آدرس رو بفرمائيد ...

5 دقيقه بعد نور دور گردهاي خودرو آتش نشاني كوچه را روشن مي كنند .

شيلنگها بيرون كشيده و دو آتش نشان وارد منزل در حال سوختن مي شوند . پس از پيدا كردن كانون حريق از بين دود و شعله ، آنرا اطفاء مي كنند .

جمعيت بدور منزل طعمه حريق شده حلقه زده ، صداي گريه چند نفر گوشه حياط با همهمه مردم حكايت از غروب خورشيد عمر كسي است كه خيلي زود اتفاق افتاده .

اينكه دقيقاً چه اتفاقي رخ داده  مشخص نيست اما علت انفجار ، گاز گرفتگي اتاق بوسيله كپسول پيك نيكي موجود در محل كه در نهايت بوسيله جرقه يا شعله يك كبريت بوقوع پيوسته است .

استفاده نادرست از كپسول پيك نيكي عامل اصلي اين سانحه به شمار مي رود .

گاهي يك سهل انگاري هر چند كم اهميت ، حوادث بسيار بزرگ مي آفريند .

شهروندان عزيز جهت استفاده از كپسول پيك نيك نكات زير را مورد توجه قرار دهند :

1- از اين نوع كپسول گاز در محيط بسته استفاده نشود .

2-  جهت پخت ماهي برشته و مواد غذايي ديگر كه به صورت تابه اي آماده مي شود حتماً از يك سه پايه فلزي استفاده شود تا سيني و يا تابه مستقيماً برروي كپسول قرار نگيرد .

3-  قبل از باز كردن شير گاز ، كبريت  را روشن نمائيد.

 

 

بازگشت