بازگشت

خبر

 

 

حريق تانكر مازوت

( 17/9/85 )

طبق آمار بيشترين حوادث جاده اي بين ساعات 3 الي 6 صبح رخ مي دهد .

درصد هشياري انسان در اين ساعات به علت خواب آلودگي بسيار پائين بوده و رانندگي در اين شرايط اغلب منجر به وقوع حوادث شديد ميگردد كه زيانهاي جاني و مالي سنگيني را بدنبال دارد .

ساعت 4:59:50 صبح روز جمعه خبر واژگوني يكدستگاه تانكر نفتكش حامل مازوت اعلام گرديد .

يك دستگاه خودرو اطفائي از ايستگاه شماره سه واقع در نبش خيابان داماهي و يك دستگاه از ايستگاه شماره چهار واقع در بلوار امام حسين(ع) به محل حادثه كه در جاده جديد ايسين بوقوع پيوسته بود اعزام گرديد .

تريلر بر اثر  و خواب آلودگي و عدم هشياري راننده در پيچ جاده از مسير منحرف شده پس از افتادن به يك طرف در كنار جاده متوقف شده بود .

بر اثر برخورد تانكر با زمين ، مخزن سوراخ شده و محموله آن كه نفت مازوت بوده در شيار كنار جاده به طول حدود  300 متر جاري شده و پس از اشتعال كل اين محدوده را تا زير دكل هاي فشار قوي برق به آتش كشيده بود .

مصدومين حادثه كه راننده و كمكي كاميون بودند توسط آمبولانس به بيمارستان منتقل شدند .

عمليات اطفاءحريق توسط خودروهاي آتش نشاني آغاز گرديد . يك خودرو ، حريق تانكر در حال سوختن را مهار مي كرد و خودرو ديگر مسيري كه توسط مازوت به آتش كشيده شده بود .

زير دكلها به علت جلوگيري از خطرات ناشي از برق به صورت محدود كف استفاده گرديد و در قسمتهايي كه در مجاورت دكل قرار داشت بوسيله خاك اطفاء گرديد .

در اين مدت به علت گستردگي حريق دو دستگاه اطفائي ديگر نيز به عمليات اضافه گرديد و پس از 1 ساعت 30 دقيقه تلاش بي وقفه آتش نشانان ، حريق در ساعت 6:34:40 كاملاً مهار شد .

در پايان عمليات ، نيروهاي آتش نشاني قسمتي از جاده را كه به مازوت آغشته شده بود جهت پيشگيري از لغزيدن خودروها بوسيله خاك پوشانده شد .

در اين حادثه فرجام دانش مديرعامل و علي جنگي معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بندرعباس حضور داشتند .

با مراجعه به بيمارستان وضعيت جسماني مصدومين حادثه رضايت بخش گزارش گرديد و تا چند روز آينده بهبودي كامل حاصل خواهد شد .

 

 

بازگشت