بازگشت

خبر

 

 

حريق در اتاق كاميون 

( 17/9/85 )

سيگار و يا ته مانده آن ، عامل بسياري از آتش سوزيها بوده است .

سهل انگاري در هنگام خاموش كردن و يا فراموش نمودن و جا گذاشتن سيگار روشن در اماكن مختلف باعث وقوع حريق مي گردد . 

تاكنون در بندرعباس چندين حريق از جمله واگن قطار ، اتاق كاميون ، منزل مسكوني ، باغ و نخيلات و غيره بر اثر سيگار بوقوع پيوسته است .

ساعت 12:7:30 حريق يك كاميون در جاده خونسرخ به سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بندرعباس اطلاع داده شد .

سريعاً يكدستگاه خودرو اطفائي از ايستگاه شماره دو واقع در كوي ملت ، به محل اعزام شدند . خوشبختانه قبل از سرايت حريق به قسمتهاي ديگر كاميون آتش مهار گرديده بود .

 

بازگشت