بازگشت

خبر

 

آتش سوزي منزل   (8/2/86)

نشت گاز باز هم حادثه آفريد . اين آتش سوزي در كوچه ساختمان پزشكان كوي زيبا شهر بوقوع پيوست .

نشت گاز از گلوئي شير سيلندر گاز صورت گرفته و در اثر جرقه آتش سوزي رخ داده است .

در اين منزل قسمتي از اتاق به عنوان محل پخت و پز در نظر گرفته شده بود كه بر اثر آتش سوزي اثاثيه داخل اين اتاق دچار سوختگي ، حرارت و دودزدگي شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت