بازگشت

خبر

 

 

تصادف در خيابان دانشگاه    (27/2/86)

 برخورد دو دستگاه خودرو در چهارراه دانشگاه يك زخمي برجاي گذاشت .

اين برخورد كه بين دو خودرو پرايد و پژو پارس اتفاق افتاد ، منجر به آسيب ديدگي راننده پرايد از ناحيه پا و خسارت ديدن هر دو خودرو شد .

عدم توجه به چراغ قرمز ، علت بروز اين تصادف ، گزارش شده است .

خودروهاي اطفائي و نجات و امداد سازمان آتش نشاني جهت حافظت از حريق در محل حادثه حاضر گرديدند .

 

 

 

 

 

 

بازگشت