صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

  اتصالی برق موجب آتش سوزی در بانک شد

    شنبه (29/4/87)

 

ساعت 22:20 شنبه شب وقوع آتش سوزی در بانک ملی شعبه دادسرای انقلاب توسط پلیس 110 به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام گردید .

آتش نشانان ایستگاه شماره یک پس از بررسی ، با شکستن شیشه پنجره و استفاده از خاموش کننده دستی حریق را اطفاء نمودند . طبق گزارش اتصالی جعبه فیوز زیر کنتور برق باعث ایجاد آتش سوزی شده بود   .  

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول