بازگشت

آموزش

سوانح و حوادث خانگي

شماره صفحه : 1

مقدمه

در طول تاريخ ، سوانح و حوادث به عنوان يكي از عوامل تهديد كننده زندگي انسانها بوده كه به علت وجود بيماريهاي واگير در اولويت قرار نداشت ، با پيدايش انقلاب صنعتي و ورود صنعت و تكنولوژي به زندگي انسان ، گسترش ارتباطات ، توسعه شهرنشيني ، پيشرفت علوم بهداشتي و پزشكي ، الگوها و شيوه هاي زيستي انسان دچار تحول و دگرگوني عظيمي شده است . اين پديده از يك سو موجب كنترل بيماريهاي واگير و بالا رفتن سطح اميد به زندگي شده و از سوي ديگر باعث شيوع و افزايش بيماريهاي غير واگير كه نتيجه مستقيم و غير مستقيم اين تحولات مي باشد ، گشته است . در اين گروه بيماريها يكي از مهمترين معضلات بهداشتي اجتماعي سوانح و حوادث است . سوانح و حوادث از بزرگترين مشكلات دنياي امروز به شمار مي آيد كه عمدتاً سومين علت مرگ و مير در كليه سنين و اولين علت مرگ و مير در سنين زير 40 سال در جهان مي باشد و بعنوان يكي از علل مهم مرگ و مير و معلوليت به حساب مي آيد كه هزينه هاي زيادي را براي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در بردارد . سوانح و حوادث علل مشخص و متفاوتي دارد و پيشگيري از آن مستلزم توجه به شبكه عليتي آن مي باشد . با يك نگاه كلي به سادگي مشخص مي گردد كه مجموع سالهاي فعال از دست رفته عمر به علت سوانح و حوادث بيش از ساير علل مرگ و مير است بطوريكه در كشور آمريكا اين ميزان 1/4 ميليون سال بوده كه از مجموع سالهاي از دست رفته عمر بعلت بيماريهاي قلبي و عروقي و سرطان ( 8/3 ميليون سال ) بيشتر مي باشد . سوانح و حوادث اولين علت مرگ در سنين بين يك تا 34 سالگي در كشورهاي اروپائي مي باشد . در انگلستان 10% از كودكان هر ساله به علت حوادث نياز به خدمات درماني پيدا مي كنند و در فرانسه 9/2 درصد از جمعيت ( بيش از 5/1 ميليون نفر ) با يك ناتواني بعلت حوادث زندگي مي كنند . خسارت مالي و عوارض اقتصادي حوادث نيز قابل توجه است . در دانمارك 11 درصد از كل تخت روزهاي بستري در بيمارستانها در اثر حوادث مي باشد كه اگر هزينه هاي جانبي مانند كاهش توليد يا هزينه هاي سرباري و عوارض رواني را اضافه نمائيم برآورد عددي آن به سادگي ممكن نخواهد بود . در آمريكا از نظر ميزان خسارت مادي رقم 500 ميليارد دلار براي يك سال به غير از هزينه هاي سرباري و عوارض رواني و خسارت كاهش توليد بيان گرديده است .

بر اساس گزارشي از سازمان جهاني بهداشت بيش از نيمي از مرگهاي سنين جواني به علت صدمات ناشي از حوادث بوده كه باعث از دست رفتن سالهاي فعال زندگي مي گردد .

طبق آمار سازمان جهاني بهداشت در سال 2000 روزانه بيش از 16000 نفر و سالانه بيش از 5000000 نفر جان خود را بعلت سوانح و حوادث از دست مي دهند يعني بيش از مجموع تمامي بيماريهاي واگير اين رقم در سال 2020 يه 4/8 ميليون نفر بالغ خواهد گرديد .

سوانح و حوادث در كشور ما نيز يكي از مسائل بهداشتي اجتماعي مي باشد ، بطوريكه طي تحقيق كه در سال 69 صورت گرفته دومين علت مرگ و مير محسوب گرديده كه 5/13 درصد از علل مرگ و مير را به خود اختصاص مي دهد . تحقيق ديگري نشان مي دهد كه بيش از 17درصد از مرگهاي مردان در جمعيت روستائي كشور بعلت سوانح و حوادث بوده كه البته بعلت اين موضوع 74 درصد مرگهاي گروه سني 30 15 سال بعلت سوانح و حوادث بوده كه البته بعلت اين موضوع در گروههاي سني مجاور نيز به كمتر از 50 درصد نمي رسد . در اكثر تحقيقات صورت گرفته در كشورمان حوادث ترافيكي از نظر فراواني در صدر قرار دارند . در صورتيكه وقتي به گروههاي سني و محل زندگي توجه شود ، اولويت پيشگيري تفاوت خواهد كرد . بطور مثال مهمترين سانحه در جمعيت روستائي كشور در گروه سني زير 5 سال سوختگي مي باشد . بهر حال بررسي اپيدميولوژيك در مناطق مختلف و بصورت ناحيه اي مي تواند اولويتها را تعيين نمايد و روش هاي پيگيري را بنابر امكانات موجود مشخص كند . همچنانكه طبق بررسي اطلاعات كشوري حوادث خانگي در سال 79 ، 148000 مورد مصدوم ناشي از سوانح خانگي گزارش شده است كه از اين تعداد 41% مربوط به سوختگي بعنوان اولويت اول مي باشد . دو گروه سني 14 5 سال و 39 20 سال مجموعاً بيش از نيمي از موارد مصدومين را تشكيل مي دهند . طبق آمار وزارت كشور در سال 80 موارد حريق در كل كشور بالغ بر 43000 بوده كه منجر به مرگ 970 نفر گرديده است و همچنين مطابق با آمار سازمان جهاني بهداشت مرگ و مير ناشي از سوختگي در سراسر جهان در سال 98 به 282000 مورد بالغ گرديد .

انواع حوادث :

الف : حوادث خانگي

ب : حوادث ناشي از كار

ج : حوادث ناشي از وسائط نقليه

د : حوادث در مجامع عمومي

ه : حوادث ناشي از آسيبهاي اجتماعي

عوامل موثر در ايجاد حادثه :

حادثه يك واقعه پيش بيني نشده توسط فرد است كه نتيجه اش ضرر و زيان قابل تشخيص مي باشد .به عبارت ديگر حادثه واقعه اي است غير منتظره كه بوسيله عوامل خارجي بوجود مي آيد و نتيجه آن ايجاد آسيب قابل تشخيص مي باشد . گاهي نيز به مرگ منتهي مي شود .

بطور كلي در بروز حادثه سه فاكتور مهم دخالت مي كند :

1 عامل حادثه

2 ميزبان

3 محيط

عامل حادثه وسيله اي است كه حادثه را مي آفريند و ممكن است اين عامل فيزيكي ( مثل ضربه ، وسيله نقليه ، حرارت و نور ) شيميايي ( مثل سموم ، داروها ، مواد شيميايي )

ميزبان يا مصدوم كسي است كه حادثه بر او واقع مي شود عواملي كه در ارتباط با ميزبان در بروز حادثه نقش دارند عبارتند از سن ، جنس ، شغل ، سواد ، محل سكونت ، آداب و رسوم و .

محيط ، آنچه كه در اطراف ما وجود دارد مثل جاده ، مدرسه ، خانه ، مزرعه ، كارگاهها و .

كنترل و پيشگيري از بروز حادثه :

براي پيشگيري از سوانح و حوادث خانگي بخصوص در اطفال و مادران آموزش به خانواده ها در مورد خطرات انواع اتفاقات و نحوه پيشگيري از آنها نقش بسيار مهمي در حفظ و سلامت گروههاي آسيب پذير خواهد داشت . علل بروز حوادث در كودكان بسيار متعدد مي باشند و اين بخاطر شرايط جسماني ، رواني و محيطي كودك مي باشد . با توجه به دلايل ذكر شده ، به ويژه عوامل در ارتباط با ميزبان ، وقوع حوادث در كودكان اجتناب ناپذير مي باشد و حاصل آن منجر به مرگ ، ناتوانيها و همچنين هزينه هاي هنگفت و سرسام آوري است كه هدر مي رود .

اهميت حوادث خانگي و پيشگيري از آن :

بسياري از مردم در پاسخ به اين سئوال كه ايمن ترين مكان بنظر شما كجاست ، خانه را مطرح مي كنند اما بسياري از منازل بدلايل زير فاقد ايمني قابل توجه هستند .

الف : مردم غالباً در خانه خود دقت و حفاظت را مد نظذ قرار نمي دهند و به اصطلاح با خيال آسوده زمان را مي گذرانند .

ب : خانه يك محل يا جاي شغلي و حرفه اي نيست و اقشار مختلف مردم با ميزان تحصيلات متفاوت در خانه ها زندگي مي كنند .

ج :  وجود گروه كودكان و نوزادان و گروه سالمندان بعنوان گروههايي كه توانايي كمتري دارند و به اصطلاح آسيب پذيرند . مطرح مي شود از طرف ديگر بسياري از مردم بدليل نداشتن مطالعات كافي و نديدن آموزش هاي لازم حتي با ديدن موقعيت خطرناك متوجه نشده و به آساني از كنار آن مي گذرند اينگونه افراد حتي با داشتن توانايي لازم هيچگونه اقدامي بعمل نمي آورند . در يك بررسي در كشور آمريكا در سال 1993 مشخص مي شود كه مرگ و مير ناشي از حوادث خانگي 4 برابر حوادث محيط كار است در حاليكه خسارات ناشي از حوادث مزبور در يك سال ميلادي در محيط كار 9/111 ميليارد دلار و براي حوادث خانگي 5/86 ميليارد دلار بوده است . محيط منزل ، تمامي قسمتهاي داراي سقف و بدون سقف يك خانه را شامل مي شود .

<< بعد ا قبل >>

 

 ا بازگشت ا صفحه اول ا