آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                       صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

جلوگیری از مرگ و جراحت افراد شاغل در عملیات قطع درختان

 

 

 

 

انستيتو ملي ايمني و بهداشت حرفه اي (NIOSH) در زمينه جلوگيري از جراحت و مرگ افراد شاغل در عمليات قطع درختان نيازمند همكاري و مشاركت مي باشد. تحقيقات جديد NIOSH نشان مي دهد كه بسياري از كارگران و كارفرمايان در صنعت قطع اشجار با خطرات مربوط به عمليات قطع اشجار آشنا نبوده و دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت حرفه اي صادره از طرف سازمان OSHA را در اين رابطه رعايت نمي كنند. اين مقاله شامل توصيف 6 حادثه منجر به مرگ 6 نفر از كارگران شاغل در امر قطع اشجار مي باشد.در هر حادثه مي شد از مرگ اين افراد با رعايت دستورالعملهاي ايمني و استفاده از تجهيزات ايمني، مطابق با استانداردهاي OSHA جلوگيري نمود. NIOSH خواهان آنست كه نويسندگان مجلات تجاري، مسئولان دفاتر ايمني و بهداشت، موسسات صنعتي، اتحاديه ها و كارفرمايان در صنعت قطع اشجار موارد ذكر شده در اين اخطار را مورد توجه تمامي كارگران در معرض خطر قرار دهند.

دورنما
نرخ مرگ و مير

سيستم نظارت ملي بر مرگ و ميرهاي شغلي (NTOF) نشان مي دهد كه در طي سالهاي 1980-1989 حدود 6400 كارگر آمريكايي در اثر جراحت هاي ناشي از كار در هر سال كشته مي شوند. در طول اين 10 سال، 1492 مرگ مربوط به صنعت قطع اشجار بوده است. در حاليكه نرخ مرگ و مير متوسط سالانه براي آنها 23 برابر بقيه كارگران آمريكايي مي باشد (164 كشته براي هر 100.000 كارگر در مقايسه با 7 كشته براي هر 100.000 كارگر). اغلب، مرگ و مير در رابطه با قطع اشجار به 4 دسته شغلي تقسيم مي شود:

افراد حرفه اي شاغل در اين بخش (براي مثال، كساني كه درخت را قطع مي كنند، كساني كه شاخه ها را قطع مي كنند. كساني كه درخت را به كنده تبديل مي كنند و كساني كه درخت را حمل مي كنند)، رانندگان كاميون، كارگران عمومي و اپراتورهاي ماشين آلات. تعداد حقيقي افراد قطع كنند. اشجار بيشتر از تعدادي است كه توسط NTOF ارائه شده زيرا روش هاي جمع آوري و گزارش داده ها منجر به ناچيز شمردن تعداد كل مرگ و مير مي شود. داده هاي NTOF همچنين نشان مي دهد كه 59 درصد مرگ و مير ناشي از قطع اشجار بواسطه ضربه ناشي از افتادن يا به پرواز درآمدن اشياء و يا قرار گرفتن كارگر در ميان اشياء مي باشد. تقريباً 90 درصد اين مرگ و ميرها ناشي از درختان، گرده بينه ها، درختان مرده يا شاخه ها هستند.

بعلاوه، فعاليت سازمان NIOSH در آلاسكا مشخص كننده اين است كه قطع درختان با هليكوپتر نيز بشدت خطرناك است. اين اخطار اشاره به عمليات قطع درختان با هليكوپتر نمي نمايد ولي اطلاعات مربوط به اين موضوع در گزارش هاي جديد قابل دسترسي است.

جراحت
در سال 1992، دفتر آمار كار گزارش داد كه عمليات قطع اشجار داراي نرخ جراحتي بيش از 14000 مجروح در هر 100.000 كارگر تمام وقت است در حاليكه براي تمامي بخش خصوصي آمار 8000 نفر براي هر 100.000 كارگر وجود دارد.داده هاي مربوط به خسارت كارگران نشان مي دهد كه جراحت منجر به از دست رفتن روزهاي كاري، بسيار شبيه به جراحت هايي هستند كه منجر به مصدوميت هاي منجر به مرگ مي شود. همچنانكه اغلب مرگ و ميرهاي ناشي از قطع درختان در گروههاي شغلي چهارگانة مذكور رخ ميدهد، اغلب شكايات جهت پرداخت خسارت نيز در اين گروهها اتفاق مي افتد.

استانداردهاي رايج OSHA

سازمان OSHA اخيراً مقررات خود را در رابطه با انواع عمليات قطع اشجار بدون توجه به اينكه استفاده نهايي فرآورده هاي جنگلي چه هستند مورد بازبيني و بسط قرار داده است. كارفرمايان مكلفند تمام استانداردها را تا 9 فوريه 1995 بكار ببندند. مقررات بازبيني شده به مقدار قابل ملاحظه اي با نسخه هاي قبلي تفاوت داشته و شامل موارد ذيل مي باشد:

1- آموزش هاي اضافي در زمينه كار و كمك هاي اوليه براي كارگران.

2- استفاده و تنوع گسترده در زمينه لوازم حفاظت فردي.

3- ملاحظات شديد تر براي استفاده از سازه هاي محافظ در برابر غلت خوردن و افتادن اشياء.

4- راهنمايي قابل درك در رابطه با روش هاي قطع درختان (شامل روش هاي مناسب براي افتادن درخت در جهت مطلوب و جلوگيري از پيچيدن و شكسته شدن نابهنگام درخت) در سال 1976، سازمان NIOSH معيار خود را براي استانداردهاي توصيه شده تحت عنوان: «عمليات قطع درختان از قطع تا حمل» منتشر كرد. اين مدرك يكسري دستورالعمل هاي ايمني كار و تجهيزات حفاظت فردي و مداواي پزشكي را براي افراد شاغل در اين بخش توصيه نموده بود.

گزارشات حادثه:

بين اكتبر 1991 و مه 1993، برنامه برآورد كنترل و ارزيابي مرگ ومير (FACE) 13 مورد حادثه منجر به مرگ را (هر كدام شامل 1 مرگ) در صنعت قطع اشجار مورد تحقيق و بررسي قرار داده است. موارد ذيل شامل جمع بندي 6 عدد از اين حوادث است.
گزارش شماره 1

در 9 اكتبر 1992، يك كارگر مرد 33 ساله شاغل در امر قطع كردن درختان در حين استفاده از اره زنجيري كشته مي شود. او از يك اره با توان 4 اسب بخار و ابعاد 16 اينچ از نوع bow-bar استفاده مي نموده است. قرباني يك درخت كاج به طور 40 پا را قطع كرده بود.
سپس او با استفاده از اره زنجيري اقدام به قطع كردن شاخه هاي درخت مي نمايد. دراين حالت، حين قطع كردن قسمتي از درخت كه تحت تنش ناشي از وزن درخت بوده اره زنجيري لگد زده و به عقب بر مي گردد و او را از ناحيه گلو مصدوم مي نمايد.
گزارش شماره 2

در 10 اكتبر 1992 يك كارگر مرد قطع كننده درخت با سن 53 سال در اثر افتادن يك درخت قطع شده بر روي درخت ديگر و در رفتن آن دچار حادثه منجر به مرگ مي شود. قرباني يك درخت كاج به طول 70 پا را قطع كرده بود. اين درخت در حين افتادن به يك درخت كوچكتر با طول 15 پا برخورد كرده و به آن گير مي كند. قرباني احتمالاً تصميم مي گيرد با قطع كردن درخت كوچكتر آن را آزاد كند هنگامي كه او شروع به قطع درخت كوچكتر مي نمايد، لرزش اره زنجيري باعث آزاد شدن درخت بزرگتر مي شود. درخت آزاد شده و بر روي قرباني افتاده و باعث مرگ او مي شود.

گزارش شماره 3

در 17 نوامبر 1992، يك كارگر مرد قطع كننده درخت با سن 58 سال، در اثر برخورد شاخه يك درخت با سرش كشته مي شود. قرباني در حال قطع كردن درختان در شيب 40% كوه بوده است. او در حاليكه يك درخت بلوط با طول 100 پا را قطع مي كرده، درخت بر روي سرازيري افتاده و به يك درخت ممرز در فاصله 6 متري خود برخورد كرده و يك شاخه ممرز به طول 40 پا را از آن جدا مي كند كه اين شاخه به طرف بالا و روي قرباني مي افتد. اين شاخه به مقدار 35 پا پرت شده و به سر قرباني بصورت مرگباري برخورد مي كند.

گزارش شماره 4

در 3 دسامبر 1992، يك كارگر مرد مسئول برش الوار، در حين قطع كردن يك درخت تبريزي به طول 80-90 پا در زمانيكه درخت در حال افتادن بوده، يكي از شاخه هايش به يك درخت خشك 35 پايي برخورد مي كند. درخت خشك در ارتفاع 4 فوتي از زمين شكسته شده و از پشت به روي قرباني مي افتد. (وقتي كه قرباني به طرف مقابل آن نگاه مي كرده است ) و سر او را مضروب مي كند . اگر چه قرباني مجهز به وسايل حفاظت از سر بوده ، ضربه در همان لحظات اوليه كشنده بوده و ستون فقرات او را در ناحيه گردن مي شكند.

گزارش شماره5

در 22 مارس 1993 ، يك كارگر سرپرست مرد 51 ساله و متصدي حمل درخت بصورت مرگباري از ناحيه سر بواسطه افتادن درخت آسيب مي بيند . او درحال برش درخت و تبديل آن به كنده بود . يك كارگر بعنوان كمك او در حال قطع كردن يك درخت تبريزي 58 پايي در فاصله 50 پايي قرباني بوده است . وقتي كه درخت به طرف قرباني مي افتد ، شخص مسئول برش الوار و يك كارگر ديگر فرياد اخطار را سر مي دهند با وجود اين قرباني ( كه داراي كلاه ايمني و گوشي بوده است ) آشكارا صداي آنها را نمي شنود و در نتيجه سرش مصدوم شده و فوت كند .

گزارش شماره 6

در 8 آوريل 1993 ، يك كارگر مرد اپراتور 28 ساله در اثر ضربه ناشي از ماشين كشنده گرده بينه ها كشته مي شود . قرباني در محوطه انبار كردن گرده بينه ها قرار داشته ( شيب اين قسمت 5 درصد بوده است) و ماشين حمل كننده را متوقف كرده بود و تعدادي از گرده بينه هاي آويزان را از قلاب بازكرده و دوباره سوار دستگاه كشنده شده و در حال حركت و دورزدن يك دستگاه بارگيري گرده بينه بوده كه دستگاه كشنده به روي 2 عدد گرده بينه موجود در روي زمين مي رود . يكي با قطر 6 اينچ و ديگري با قطر 14 اينچ . وقتي دستگاه از روي گرده بينه ها رد مي شود قرباني آشكارا تعادلش را از دست مي دهد و از كابين دستگاه به بيرون مي افتد و چرخ چپ عقبي دستگاه از روي او رد مي شود . قرباني دچار چندين جراحت در ناحيه سروبدن شده و درهمانجا فوت مي كند .

نتايج
تحقيقات
FACE و داده هاي مرگ ومير در سطح ملي نشان مي دهد كه بسياري از كارگران و كارفرمايان در صنعت قطع اشجار نسبت به خطرات مربوط به قطع درختان ناآگاهند و از استانداردهاي OSHA براي پرهيز از جراحت و مرگ و مير پيروي نمي كنند. درهركدام از حوادث ذكر شده توسط NIOSH، پيروي از دستورالعملهاي ايمني OSHA جان كارگر را نجات مي داد.

 

سازمان NIOSH پيشنهاد مي كند كه كارگران و كارفرمايان موارد ذيل را جهت جلوگيري از مرگ ومير و جراحت ناشي از قطع درختان رعايت كنند:

1- از دستورالعملها و مقررات OSHA در رابطه با عمليات قطع اشجار تحت شماره29CFR 1910 .266 پيروي شود.

2- قبل از شروع عمليات قطع اشجار، بدقت بدنبال علامات ناشي از كنده شدن پوست درخت ، شاخه هاي شكسته شده و ياديگر صدمات درختان باشيد

3- مناطق كار تعيين گردد تا اينكه هيچ درختي به داخل محدوده مجاور منطقه كار سقوط نكند. فاصله بين مناطق همجوار تا منطقه كار مي بايد حداقل به اندازه طول 2 عدد درخت قطع شده باشد.

4- اگر يك درخت در جلوي درخت ديگري قطع شود ، آن را از محل كار به هر طريق مكانيكي و يا روشهاي ديگر خارج كنيد تا باعث به حداقل رساندن صدمات كارگر شود.

5- افراد قطع كننده درخت را نسبت به ارزيابي محل هاي تجمع برف و يخ، باد، شيب درخت، شاخه هاي مرده، محل درختان ديگر و مراحل مقتضي در جلوگيري از ايجاد خطر براي كارگران آگاه نماييد.

6- در حين بريدن درختان و يا قسمتهاي تحت تنش آنان نبايد به غير از شخص قطع كننده درخت به ديگران اجازه داد به اندازه كمتر از طول 2 درخت به آن نزديك شوند.

7- مطمئن شويد وسايل نقليه و يا ماشين آلات مجهز به حفاظ بالاي سر و كمربندهاي صندلي هستند. اين مورد در رابطه با وسايل نقليه يا ماشين آلاتي كه توسط كارگران و كارفرمايان فراهم شده هم صادق است.

8- كارگران را به وسايل حفاظت فردي مقتضي مجهز نماييد كه شامل دستكش ، ساق بند، كلاه ايمني، عينك ايمني و ماسك مي باشد. آنان را در رابطه با استفاده صحيح ، نگهداري ، بازرسي ، تعمير و جايگزيني اين تجهيزات آموزش داده و مجبور به استفاده نماييد. مطمئن شويد كه همه كارگران از وسايل حفاظت پاي مناسب استفاده مي نمايند. جعبه كمك هاي اوليه در هر سايت كاري كه درختان قطع شده و حمل مي شوند و همچنين در داخل وسايل نقليه كارگران بايد موجود باشد . تعداد و محتوي جعبه كمك هاي اوليه بايد منعكس كننده حد ايزوله بودن منطقه كار ، تعداد كارگران و خطرات منطقي پيش بيني شده در محيط كار باشد.

9 – يك برنامه ايمني مكتوب شامل دستورالعمل هاي ايمني براي تمام وظايف محوله را توسعه دهيد، اجرا كنيد و كارگران را به اطاعت از آن وادار نماييد. اين برنامه ايمني بايد شامل عناصر ذيل باشد ولي به آنها محدود نشود.

10- آموزش كارگران در جهت ارزيابي بريدن الوارها به جهت اينكه خطرات تشخيص داده شده و كنترل شوند.

11- تعليم كارگران براي برنامه ريزي و پاك سازي گذرهاي عقب نشيني قبل از شروع هرگونه عمل قطع كردن.

12- آموزش كارگران جهت روشهاي صحيح قطع درختان (براي مثال برش اوليه مناسب ، برش نهايي مناسب و مقدارتنه درخت باقي مانده در روي زمين پس از قطع كردن)

13– قبل از شروع كار ، بازبيني روزانه و اوليه راجهت شناسايي و اجرا كردن كنترل هاي مقتضي به جريان بياندازيد.
14– يك شخص ذي صلاح را براي به اجرا در آوردن بازرسي هاي ايمني و اطمينان از انجام كارها توسط كارگران، مطابق با دستورالعمل هاي ايمني كار مشخص نماييد . بلافاصله هرگونه خطر شناسايي شده و يا عمل غير صحيح را تصحيح نماييد.

15– بر انتخاب و استفاده از اره هاي زنجيري نظارت نماييد.

16- مطمئن شويد كه اره زنجيري و افراد مربوطه بصورت مقتضي بر حسب نوع كار انتخاب شده اند

17- اره زنجيري را مطابق با معيارهاي ايمني انتخاب نماييد مثل ترمزهاي زنجير، طراحي سيستم ضد لگدزدن زنجير، سوئيچ هاي ايمني و اجزاء جاذب ارتعاش.

18- مطمئن شويد كه اره زنجيري مطابق دستورالعمل سازنده آن استفاده تنظيم و تعمير و نگهداري مي شود.

 

منبع: مؤسسه ملي ايمني و بهداشت حرفه اي آمريكا (NIOSH)

ترجمه: بابك بسطامي پور

ويرايش: شهناز نظري

 http://electric-safety.blogspot.com/2008/07/blog-post_27.html

 

   

صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .